June 16, 2024

“ดีพร้อม” เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย พร้อมชูแนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

Read Time:4 Minute, 57 Second

ดีพร้อม จับมือพันธมิตร เดินหน้าเฟ้นหานักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการบรรจุภัณฑ์ไทย
พร้อมชูแนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” ชิงเงินรางวัลกว่า 250,000 บาท

กรุงเทพ 2 พฤษภาคม 2566 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) เพื่อเฟ้นหานักออบแบบหน้าใหม่มาประดับวงการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 250,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันสุดยอดบรรจุภัณฑ์ในระดับสากลต่อไป

นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ของสังคม​ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในแง่ของการปรับกระบวนการผลิต พัฒนาระบบการขนส่ง และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือ แพกเกจจิ้ง โดยปัจจุบันการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก โฟม และอื่น ๆ ที่ย่อยสลายได้ยาก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาพอากาศแปรปรวน ภัยพิบัติและมลภาวะที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ จึงมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ทำให้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสำคัญ โดยมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ตามเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หาแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ติดปีกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่คู่กับสังคมและชุมชนอย่างเป็นมิตรพร้อมยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นางสุชาดา กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทย ด้วยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานระดับสากล รวมถึงสร้างความยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ดีพร้อม ได้ร่วมกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 (ThaiStar Packaging Awards 2023) อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 51​ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงได้รังสรรค์ผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครออกสู่สายตาสาธารณชน

สำหรับการประกวดในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์สังคมดี” (Good Together) เพื่อสะท้อนถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเวทีโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ความหลากหลาย (Diversity) และเท่าเทียม (Equality) อีกทั้ง สังคมโลกในปัจจุบันเปิดกว้างและให้การยอมรับในความแตกต่างของมนุษย์มากขึ้นกว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างทางเพศ อายุ และร่างกาย ซึ่งทำให้วิถีชีวิตและมุมมองของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไป อันจะนำไปสู่การปรับตัวของรูปแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนพฤติกรรมการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน

โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บริษัท หน่วยงาน และผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทนักเรียน – นักศึกษา ประกอบด้วย ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป (Student – Consumer Package (Prototype)) : SC และต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป (Student – Transportation (Prototype)) : ST และ 2) ประเภทบริษัท – หน่วยงาน และผู้ประกอบการ ประกอบด้วย บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจําหน่าย สําหรับสินค้าทั่วไป (Consumer Package) : CP และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สําหรับสินค้าทั่วไป (Transportation Package) : TP นอกจากนี้ ยังได้มีรางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ โดยสถาบันรหัสสากลและรางวัลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสุชาดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกวดในปีนี้หลังจากการปิดรับสมัคร พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานประกวดฯ จำนวนทั้งสิ้น 226 ผลงาน โดยในปีนี้มีเงินรางวัลให้ชิงรวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท พร้อมทั้งผู้ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) ทั้งนี้ การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา สามารถเฟ้นหานักออกแบบไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียสุดเจ๋ง​ เพื่อไปอวดโฉมในเวทีระดับโลกและคว้ารางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2022) จำนวน 35 รางวัล ซึ่งจัดโดยสหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation : APF) นับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 19 รางวัล นางสุชาดา กล้าวทิ้งท้าย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Spread the love
Previous post “ยุทธนา รักชลธี” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแนวทางใหม่ ลงพื้นที่สะพานสูง – มีนบุรี ชูนโยบายแก้ไขปัญหาปากท้อง
Next post ยูเนี่ยนแพนฯ จับมือ เพาเวอร์บาย ฉลองยิ่งใหญ่ครบรอบ 27 ปี จัดงานมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า “Power Buy Biggest Fair”